BFAcleaning.sk                                       English version below
Cena sa určuje na základe obhliadky a po vzájomnej dohode. Minimálna cena objednávky je 50€. Nie sme platca DPH.

Umývanie okien pre domácnosti (vrátane rámov a žalúzií)

jednoizbový byt / garsónka do 45 m² 35 €
dvojizbový byt do 60 m² 45 €
trojizbový byt do 99 m² 55 €
štvorizbový byt do 135 m² 65 €
rodinný dom do 135 m² 90 €

Umývanie okien pre firmy
umývanie okien –  1,20 €/m²
umývanie výkladov a presklených plôch –  1,00 €/m²/1 strana
umývanie žalúzií –  1,50 €/m²

S našou technikou dokážeme umyť okná do výšky 12m bez potreby horolezeckej techniky. Možnosť umývať aj demineralizovanou alebo zmäkčenou vodou.

Tepovanie

tepovanie kobercov pre domácnosti 1,50 €/m²
tepovanie kobercov pre firmy 1,50 €/m²
tepovanie stoličiek 3 €
tepovanie kresiel 8 €
tepovanie sedačiek 8 € / jedno miesto
tepovanie kancelárskych kresiel 3,50 €
tepovanie vankúšov 5 € / jeden kus
tepovanie matracov postelí jednolôžko 15 €
tepovanie matracov posteli dvojlôžko 25 €

Strojové čistenie podláh
vysávanie kobercov s vyklepávačom prachu –  0,40 €/m²
jednorázové strojové čistenie podlahy –  1,50 €/m²
pravidelné strojové čistenie podlahy –  0,50 €/m²

Záhradnícke práce

Služba Do 500 m² Nad 500 m²
Kosenie trávnika 0,14€/m² 0,12 €/m²
Vertikutácia trávnika 0,15 €/m² 0,12 €/m²
Hnojenie trávnika dohodou dohodou
Odvoz trávy 40€ dohodou

Minimálna cena objednávky je 50 €. Doprava mimo Bratislavy je spoplatnená 0,30 €/km. Maximálna výška trávy 25 cm, inak sa cena pre klčovanie určuje dohodou.

 

Pri prácach mimo rozsahu cenníka si účtujeme hodinovú sadzbu 12€/hod/osobu.

 

Zimná údržba

Úkon     Cena
Poplatok za pohotovosť 0,25€/m²
Paušálny poplatok
Lokalita: Dlhé diely, Koliba, Kramáre, Dubravka
0,35€/m²
Odhrn snehu (do 10cm) 0,15€/m²
Posyp proti poľadovici
(cena nezahŕňa posypový materiál)
0,10€/m²
Sekanie ľadu 0,22€/m²

 

Predsezónne čistenie bazénov –  1,30 €/m²  čistenej plochy

(40m² podlahovej plochy cca 120 €, t.j. cca 1,30€/m² bežnej plochy, vrátane chémie)

Skartácia dokumentov – dohodou

 

Cenník ČISTENIE INTERIÉROV áut
Čistenie interiéru bez tepovania
Služba obsahuje
1. Vysávanie čalúnené časti,podlahové koberce
2. Hĺbkové čistenie plastov palubovka, plastové časti interiéru
3. Ošetrenie plastov antistat. prípr. palubovka, plastové časti interiéru
4. Umytie okná a zrkadlá
5. Umytie lakovaných častí interiéru vyčistenie interiérových častí vo farbe vozidla

cena: 25 €

Čistenie interiéru s tepovaním
Služba obsahuje
1. Vysávanie – čalúnené časti,podlahové koberce
2. Hĺbkové čistenie plastov – palubovka, plastové časti interiéru
3. Tepovanie – sedačky, strop,dvere,podlahové koberce
4. Ošetrenie plastov antistat. prípr. – palubovka, plastové časti interiéru
5. Umytie skiel – okná, zrkadlá
6. Umytie lakovaných častí interiéru – vyčistenie interiérových častí vo farbe vozidla

cena: 65 €

Čistenie koženého interiéru
Služba obsahuje
1. Vysávanie – kožené časti, čalúnené časti,podlahové koberce
2. Čistenie kože – kožené sedačky, kožené časti auta
3. Ošetrenie kože antistat. prípr. – kožené sedačky, kožené časti auta
4. Hĺbkové čistenie plastov – palubovka, plastové časti interiéru
5. Ošetrenie plastov antistat. prípr. – palubovka, plastové časti interiéru
6. Tepovanie – strop, dvere, podlahové koberce,čalúnené časti
7. Umytie skiel – okná, zrkadlá
8. Umytie lakovaných častí interieru – vyčistenie interiérových častí vo farbe vozidla

Cena: 150 €

Pri nadpriemernom znečistení si vyhradzujeme právo zmeny cien v závislosti od rozsahu a dĺžky trvania prác.

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, t.č.: 0918 454 003, info@bfacleaning.sk

 

BFAcleaning
The price will be determined by visual inspection and by mutual agreement. The minimal order is 50€. We are not VAT payers.

Window cleaning for households (including frames and blinds)

1 room flat up to 45 m² 35 €
2 room flat up to 60 m² 45 €
3 room flat up to 99 m² 55 €
4 room flat up to 135 m² 65 €
family house up to 135 m² 90 €

 

Window cleaning for businesses
window cleaning – 1.20 €/m²
shop windows and glazing – 1.00 €/m² / 1 side
washing blinds – 1.50 €/m²

With our technology we can wash windows up to 12m without the need for climbing equipment. We also offer cleaning with demineralized or softened water.

Carpet cleaning

Carpet cleaning for homes 1,50 €/m²
Carpet cleaning for companies 1,50 €/m²
cleaning of chairs 3 €
cleaning of seats 8 €
cleaning of sofas

8 € / one seat

cleaning of office chairs 1,50 €
cleaning of cushions 5 € / one piece
bed mattresses single bed 15 €
bed mattresses double bed 25 €

 

Machine floor cleaning
vacuuming carpets with a dust picker – 0.40 €/m²
disposable floor cleaning – 1.50 €/m²
regular machine floor cleaning – 0.50 €/m²

Gardening work

Service Up to 500 m² Over 500 m²
Lawn mowing 0,14 €/m² 0,12 €/m²
Lawn Scarifying 0,14 €/m² 0,12 €/m²
Manure the lawn
by agreement by agreement
Grass removal 40 € by agreement

The minimum order price is 50 €. Transport outside Bratislava is charged 0.30 € / km. Maximum grass height 25 cm, otherwise the price for grubbing is determined by agreement.

 

By performing works not mentioned in the price list, the price for work hour is 12€/hour/person.

 

Winter maintenance

Service Price
Standby charge 0,25 €/m²
Flat fee
Locality: Dlhé diely, Koliba, Kramáre, Dubravka
0,32 €/m²
Snow Depth (up to 10cm) 0,15 €/m²
Sprinkle against the ice
(price does not include spreading material)
0,10 €/m²
Ice chopping 0,22 €/m²

 

Pre-season pool cleaning – € 1.30 / m² of cleaned area

(40m2 of floor space approx. 120 €, ie approx. 1,30 €/m² of normal area, including chemistry)

 

Shredding of documents – by agreement

 

Cars – prices of interior cleaning
Interior cleaning by vacuuming
The service includes:
1. Vacuuming of upholstery, floor mats
2. Deep cleaning of plastic interior parts
3. The antistatic treatment of plastics, dashboard, interior plastic parts
4. Washing of windows, mirrors

Price: 25 €

Interior cleaning with wet cleaning
The service includes
1. Vacuuming of upholstery, floor mats
2. Deep cleaning of plastic interior parts
3. Wet cleaning – seats, doors, floor mats
4. The antistatic treatment of plastics, dashboard, interior plastic parts
5. Washing of windows, mirrors

Price: 65 €

Cleaning of leather interior
The service includes
1. Vacuuming – leather parts, upholstered parts, floor mats
2. Cleaning of leather – leather seats, leather car parts
3. Leather threatment – leather seats, leather car parts
4. Deep cleaning of plastics – dashboard, plastic interior parts
5. The antistatic treatment of plastics, dashboard, interior plastic parts
6. Wet cleaning – doors, floor carpets, upholstered parts
7. Washing of windows, mirrors

Total: 150 €

When pollution above average, we reserve us the right to change prices depending on the scope and duration of the workload.

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, phone: 00421 918 454 003, info@bfacleaning.sk, non-stop