BFAcleaning.sk

Na dezinfekciu vzduchu v priestoroch ponukame uzavretý typ žiariča/lampy (STERILLIGHT AIR) slúži na nepriame ožarovanie vzduchu v miestností a je možné ho využívať za prítomnosti ľudí. Ide o neustále čistenie a dezinfekciu zduchu. Žiarič má zdroj UV-C svetla ukrytý v tuneli, cez ktorý prúdi vzduch. Počas prevázdky nie je produkovaný ozón, takže v miesnosti môžu byť ludia, zvieratá a rastliny. Znečistený vzduch vstupuje do prístroja núteným obehom prostredníctvom ventilátorov. Vnútri prechádza okolo jednej alebo viacerých – záleží od typu a výkonu zariadenia. Dezinfikovaný vzduch prúdi druhým koncom prístroja späť do miestnosti. Vďaka tomu je zabezpečená neustála cirkulácia a dezinfekcia vzduchu v miestnosti. STERILLIGHT AIR významne znižuje možnosť vdýchnutia baktérií, vírusov, mikroorganizmov a spórov, ktoré sa voľne pohybujú vzduchom a znižuje riziko možnej nákazy. Uzavreté žiariče nedezinfikujú povrchy, ale vzduch napr. v kanceláriách, čakárňach, ambulanciách, ordináciách, fitness centrách, v školských triedach, jedálňach a pod. Žiariče môžu byť umiestnené pevne na stropoch a stenách alebo na mobilných stojanoch.
Sterillight Air G1 15 prečerpá 20 m3/h, cena: 310€
Sterillight Air G1 30 prečerpá 30 m3/h, cena: 330€
Sterillight Air G1 60 prečerpá cca 50 m3/h, cena: 400€
Sterillight Industry G1 180 prečerpá 160 m3/h, cena: 1080€
Sterillight Industry G1 360 prečerpá 240 m3/h, cena: 1320€

Pokial Vás náš produkt zaujal, neváhajte nás kontaktovať.

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, t.č.: 0918 454 003, info@bfacleaning.sk, non-stop

For air disinfection in rooms, we offer a closed type of germicide lamp (STERILLIGHT AIR) is used for indirect irradiation of air in the room and can be used in the presence of people. It is a constant cleaning and disinfection of the air. The device has a UV-C light source hidden in a tunnel through which air flows. Ozone is not produced during operation, so people, animals and plants may be in the room. Polluted air enters the device through forced circulation via fans. It goes around one or more inside – it depends on the type and performance of the device.

Disinfected air flows through the other end of the device back into the room. This ensures constant circulation and disinfection of the air in the room. STERILLIGHT AIR significantly reduces the possibility of inhaling bacteria, viruses, microorganisms and spores that move freely through the air and reduces the risk of possible infection. Closed radiators do not disinfect surfaces, but air e.g. in offices, waiting rooms, ambulances, surgeries, fitness centers, in school classrooms, canteens, etc. The radiators can be placed firmly on ceilings and walls or on mobile stands.

Sterillight Air G1 15 pumps 20 m3 / hour, price: 310 €

Sterillight Air G1 30 pumps 30 m3 / hour, price: 330 €

Sterillight Air G1 60 pumps approx. 50 m3 / hour, price: 400 €

Sterillight Industry G1 180 pumps 160 m3 / hour, price: 1080 €

Sterillight Industry G1 360 pumps 240 m3 / h, price: 1320 €

If you are interested in our product, do not hesitate to contact us.

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, phone: 00421 918 454 003, info@bfacleaning.sk, non-stop